1.-Wie is Albert Hagenaars? Albert Hagenaars is zowel mijn burgerlijke naam als mijn schrijversnaam. Ik ben geboren in Bergen op Zoom, een stad in het zuiden van Nederland, tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen (Amberes). Omdat ik meestal niet kan leven van het schrijven, geef ik al ruim dertig jaar parttime lessen Nederlandse taal en cultuur aan buitenlanders: studenten, politieke vluchtelingen, arbeidsmigranten en mensen die uit alle hoeken van de wereld naar Nederland komen voor de liefde. Mijn eigen vrouw komt bijvoorbeeld uit Indonesië.

Ik werk ook al 35 jaar voor de Nationale Bibliotheek Dienst in Den Haag. Ik schrijf recensies over poëzie (specialiteit Vlaamse poëzie), beeldhouwkunst (specialiteit moderne sculptuur) en reisboeken (specialiteit Zuidoost-Azië).

Ik geniet van de vrijheid die ik als auteur heb en van alle interculturele contacten in m’n privé leven.

1.- ¿Quién es Albert Hagenaars? Albert Hagenaars, tanto mi nombre civil como mi seudónimo. Nací en Bergen, una ciudad en el sur de los Países Bajos, entre las ciudades portuarias de Rotterdam y Amberes. Debido a que por lo general no puedo vivir de la escritura, doy durante más de treinta años de cursos a tiempo parcial lengua holandesa y la cultura a los extranjeros : los estudiantes , los refugiados políticos, los trabajadores migrantes y las personas que vienen a los Países Bajos de todo el mundo para el amor. Mi propia esposa proviene de Indonesia, por ejemplo.

Yo trabajo 35 años para la Biblioteca del Servicio Nacional de La Haya. Yo escribo críticas sobre la poesía (especialidad de poesía flamenca, escultura (escultura moderna especialidad) y libros de viajes ( especialidad del sudeste de Asia ) .  Alquibla

Me gusta la libertad que tengo como autor y todos los contactos interculturales en mi vida personal.

2.- Op welk moment wist u dat u zich wilde wijden aan de wereld van het schrijven ? Zoals zoveel mensen schreef ik m’n eerste gedichten in m’n puberteit. Die teksten mag je absoluut geen poëzie noemen, hoewel ze een vorm in strofen hadden. M’n allereerste gedicht was een sonnet over een gefrustreerde verliefdheid. Natuurlijk.

Maar ik ben m’n werkzame leven begonnen als schilder en galeriehouder. Als schilder had ik m’n eerste expositie in 1977 in de stad Dreux, vlakbij Parijs, samen met een vriendin uit Chartres.

In ongeveer 1980 koos ik voor de literatuur. Sindsdien beoefen ik alle disciplines van de literatuur, behalve essays. De laatste jaren ben ik vooral bezig met poëzie, kritieken en vertalingen.

Toen ik met de kunst stopte wilde ik als schrijver ook internationaal actief blijven. Daarom heb ik altijd gezocht naar mogelijkheden om m’n gedichten in andere talen te laten vertalen. Dat lukte vanaf 1994. In dat jaar verscheen de poëziebundel ‘Linguisticum’ dankzij de Luxemburgse uitgeverij Double You in vier talen tegelijk: in het Engels, Frans, Duits en natuurlijk ook Nederlands. Sindsdien is regelmatig poëzie van mij in andere talen verschenen, vooral in het Indonesisch en Engels, maar ook in het Spaans en Roemeens.

2.- ¿En qué momento supiste que querías para dedicarse al mundo de la escritura? Como mucha gente, escribí mis primeros poemas en mi adolescencia. Estos textos no tienen ninguna mención poesía, aunque tenían una forma de versos. Mi primer poema era un soneto de un amor frustrado. Empecé mi vida laboral como propietario de un pintor y galería. Como pintor, tuve mi primera exposición en 1977 en la ciudad de Dreux, cerca de París, junto con un amigo de Chartres.Alrededor de 1980, elegí la literatura. Desde entonces practico todas las disciplinas de la literatura, excepto ensayos. En los últimos años, estoy particularmente preocupado por la poesía, la crítica y traducciones.Cuando me detuve, quería permanecer activos internacionalmente tanto el oficio de escritor como el arte. Es por eso que siempre busqué oportunidades para traducir mis poemas en diferentes idiomas. Eso funcionó desde 1994. En ese año, ‘Linguisticum’ gracias a los poemas al editor Luxemburgo Double You fue publicado en cuatro idiomas simultáneamente: Inglés, francés, alemán y por supuesto holandés. Desde entonces, mi poesía apareció en otros idiomas, especialmente en indonesio e inglés así como en español y rumano.

3.-Wat voor thema’s gebruikt u voor uw boeken? In zowel mijn romans als mijn poëzie zijn de belangrijkste thema’s: reizen, vervreemding, identiteit, interculturele ontmoetingen. Al mijn gedichtenbundels beschrijven plaatsen die ik bezocht. In mijn tweede poëziebundel ‘Spertijd’ (de Spaanse titel is ‘Toque de cueda’) zijn dat Europese steden, in ‘Intriges’ (‘Intrigas’) en ‘Bloedkrans’ (‘Corona de la sang’) Europese en Amerikaanse steden en in ‘Tropendrift’ alleen Aziatische steden, op de eerste plaats Parijs (waar ik veel tijd doorbracht). M’n eerste roman ‘Dood Tij’ (‘Marea morta’) speelt afwisselend in mijn geboortestad en ook Parijs, mijn tweede roman, ‘Butijn, het boze oog’ (‘Butijn, mal d’ull’), in Nederland en Indonesië, dat lange tijd een Nederlandse kolonie was.

3. -¿Qué temas que utiliza para sus libros? En mis dos novelas y en la poesía los temas principales son: los viajes, la alienación, la identidad, los encuentros interculturales. Todos mis libros de poesía describen lugares que visité. En mi segundo poemario ‘ Spertijd’ (el título español es ” Toque de cueda”, ” Intriges ” (” Intrigas ‘ ) y “Bloedkrans” (” Corona de sangre ‘ ) ciudades de Europa y Estados Unidos y en ” Drift Tropical ‘ únicas ciudades de Asia, principalmente de París (donde pasé mucho tiempo). Mi primera novela ” Dood Tij” (Marea morta “) desempeña tanto en mi ciudad natal y en París, mi segunda novela, “Butijn, het boze oog ” (” Butijn, mal de ojo “) en los Países Bajos e Indonesia que ha sido durante mucho tiempo una colonia holandesa .

4.- Kunnen uw boeken worden gelezen door elk publiek? Nee, daarvoor zijn m’n boeken te ingewikkeld en doe ik als schrijver teveel een beroep op kennis bij de lezer op het gebied van bijvoorbeeld geschiedenis en andere landen en culturen. Ik vind het niet belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mijn boeken lezen, hoewel elke toevallige lezer natuurlijk welkom is. Ik schrijf niet ingewikkeld om extra interessant te doen maar omdat de dagelijkse realiteit op zich ingewikkeld is. Ik wil het leven, alle moeilijke keuzen, niet simpeler voorstellen dan het is.

4.- ¿Pueden sus libros ser leídos por cualquier tipo de público? No, mis libros son demasiado complicado y lo hago como escritor demasiado atractivo para el lector en el conocimiento áreas como la historia y otros países y culturas. No creo que sea importante el mayor número de gente lee mis libros, cualquier lector casual, por supuesto, es bienvenido.Yo no escribo complicado de hacer más interesante porque la realidad diaria en sí misma es complicada. Quiero vivir, todas las decisiones difíciles, no proponen más simple de lo que es.

5.-Hoeveel romans en poëziebundels zijn tot dusver geschreven en wat benadrukt elk boek? Ik heb in het Nederlands zeven poëziebundels gepubliceerd en twee romans. Daarnaast publiceerde ik 1200 recensies en 150 vertalingen. Elk boek gaat over de thema’s die ik hierboven al noemde. Ook historie is belangrijk. Toch benader ik mijn thema’s elke keer anders. De eerste roman was gesitueerd in Parijs tijdens de jaren tachtig, de tweede op Java tijdens de postkoloniale oorlogshandelingen in de periode 1945 – 1949.

5.- ¿Cuántas novelas y la poesía se han escrito hasta ahora y haciendo hincapié en cada libro? Publiqué en holandés siete volúmenes de poesía y dos novelas. Además, publiqué en 1200 comentarios y 150 traducciones. Cada libro se ocupa de los problemas que he mencionado anteriormente. Además, la historia es importante. Sin embargo, me acerco a mis temas de manera diferente cada vez. La primera novela fue creada en París en los años ochenta, la segunda en Java durante la guerra post- colonial en el período 1945-1949.

6.-Is het moeilijk om een uitgever te vinden? Het kan moeilijk zijn om als onbekende auteur een uitgever te vinden. Ik heb geluk gehad; mijn eerste uitgever was al een vriend van me. Hij nodigde me uit en overtuigde me te publiceren terwijl ik zelf op dat moment nog twijfelde. Dat was in 1979. Achteraf gezien vind ik nog steeds dat ik te vroeg debuteerde. De titel van dat boek is ‘Stadskoorts’ (City Fever). Aan de andere kant was het goed dat het gebeurde omdat ik daardoor in een versnellingsproces kwam. Mijn ‘Verzamelde Gedichten’ (‘Poemes Recollits’) zullen beginnen met m’n tweede bundel. Dat is ‘Spertijd’ (‘Toque de cueda’).

Uitgevers, en ik ben zelf ook uitgever geweest, willen natuurlijk een zo klein mogelijk financieel risico. Omdat niet te voorspellen is welke boeken succes kunnen hebben, moeten zij vaak gokken. Bij romans kan een uitgever geluk hebben. Bij poëzie heeft een uitgever bijna altijd financieel verlies. Sommige uitgevers geven rotzooi uit, alleen omdat de schrijver een bekende persoon is, bijvoorbeeld van tv of uit de sportwereld. Alles is mogelijk. Uitgevers moeten erg kritisch zijn.

6.- ¿Es difícil encontrar a un editor? Puede ser difícil encontrar un editor cuando eres un autor desconocido. Tuve suerte; Mi primer editor fue un amigo mío. Él me invitó y me convenció para publicar mientras yo mismo en ese momento dudé. Eso fue en 1979. En retrospectiva, sigo pensando que debuté temprano. El título de este libro es ‘ Stadskoorts “(Fiebre de la ciudad). Por otro lado, es bueno que haya sucedido porque de este modo llegué a un proceso de aceleración. Mi         ” Verzamelde Gedichten ” (“Poemas recogidos”) comenzará mi segunda etapa. Eso es “Spertijd” (“Toque de queda”).Yo también he sido un editor, obviamente queriendo un riesgo financiero mínimo. Porque no se puede predecir lo que puede suceder. En las novelas puede tener una suerte el editor. Cuando la poesía es una editorial casi siempre es una pérdida financiera. Algunos editores dan mierda solo porque el autor es una persona muy conocida, por ejemplo, la televisión o el deporte. Todo es posible. Los editores tienen que ser muy crítico.

7.Heeft u prijzen voor uw literaire carrière ontvangen? Ik heb eenmaal automatisch een nominatie van de provincie Noord-Brabant gehad, eenmaal een eerste prijs in een poëziewedstrijd en eenmaal een oeuvreprijs. Dat was de Sakko-prijs, genoemd naar het oliebedrijf Sakko, dat onderdeel is van Tamoil Nederland.

Ik ben niet echt geïnteresseerd in prijzen. Natuurlijk zijn het meestal goede boeken die prijzen winnen maar er komt ook veel uitgeverspolitiek bij kijken. Toch worden de meeste boeken die ooit grote prijzen wonnen opmerkelijk snel vergeten. Daar staat tegenover dat boeken die we nu klassiek noemen tijdens het leven van de auteur niet veel bijval kregen of een bescheiden succes kenden. Alles is relatief.

7. – ¿Ha recibido premios por su carrera literaria? Una vez tuve una nominación automática de la provincia de Brabante del Norte, una vez que un primer premio en un concurso de poesía y una vez al premio a la trayectoria. Ese fue el Premio Sakko, el nombre de la empresa petrolera Sakko, que es parte de Tamoil Países Bajos.No estoy muy interesado en los premios. Por supuesto, es por lo general buenos libros que ganan premios pero también hay mucha política de publicación de los involucrados. Sin embargo, la mayoría de los libros que se han ganado grandes premios se olvidan muy rápidamente. Sin embargo, los libros que ahora llamamos clásica durante la vida del autor no son muchos elogios recibidos y/o disfruta de un éxito modesto. Todo es relativo.

8.-Hoe begint u meestal met schrijven en heeft u een favoriete plek ? Meestal begint een gedicht met één beeld of een combinatie van een paar woorden. Ik kan gelukkig altijd wel schrijven maar ik vind wat ik maak niet altijd goed. Omdat ik lang wilde nadenken over de richting die ik in moest slaan, heb ik tussen 1996 en 2003 bijna niets gepubliceerd. Maar ik schreef toen wel. Ik heb van 1983 tot 2003 aan mijn bundel ‘Tropendrift’ (‘Tropical Drift’) gewerkt. Dat vind ik m’n beste boek maar niet alleen omdat ik er twintig jaar aan heb gewerkt. De meeste teksten van ‘Tropendrift’ worden later dit jaar onder de titel ‘Reliefuri însângerate’ in het Roemeens gepubliceerd, in een vertaling van Roxana Doncu en Zenovia Popa. Alles begint dus klein maar eindigt niet zodra het boek is verschenen want daarna probeer ik het over de taalgrenzen te brengen.

Ik heb geen speciale plaats nodig om te schrijven. Ik schrijf ook nog in een vol voetbalstadion als het moet. Ik kan me uitstekend voor de buitenwereld afsluiten. De personages in m’n boeken kunnen meer realistisch zijn dan de mensen om me heen. Belangrijker is het materiaal. Ik kan niet meer met de pen schrijven, ik heb een pc, of laptop of iPad nodig, omdat ik altijd veel versies maak en dus een heleboel moet kopiëren, knippen en plakken.

8.- ¿Cómo suele empezar a escribir? ¿Tiene un lugar favorito para realizarlo? Por lo general, un poema comienza con una imagen o una combinación de un par de palabras. Afortunadamente siempre puedo escribir, pero creo que lo que hago no siempre es bueno. Porque quería pensar mucho acerca de la dirección que tenía que golpear en casi nada que publicó entre 1996 y 2003. Pero lo escribí. Tengo 1983-2003 trabajó en mi paquete ” Tropendrift” (“Drift Tropical’). Creo que mi mejor libro, pero no sólo porque he trabajado durante veinte años. La mayoría de los textos de Tropendrift ‘ a finales de este año bajo el título “Reliefuri însângerate” publicado en rumano, en traducción de Roxana Doncu y Zenovia Popa. Así que todo empieza pequeño, pero no termina una vez que el libro fue publicado porque entonces yo trato de hacerlo a través de las barreras del idioma.No tengo un lugar especial que se necesita para escribir. Escribo también en un estadio de fútbol lleno si es necesario. Me puede cerrar excelente para el mundo exterior. Los personajes de mis libros pueden ser más realista que las personas que me rodean. Más importante aún, el material. No puedo escribir con el lápiz, necesito un PC o portátil o iPad, porque siempre obtener una gran cantidad de versiones y por lo tanto que copiar mucho, cortar y pegar.

9.-Voelt u bewondering voor een schrijver? Heeft u wel eens een rolmodel gehad? O ja, natuurlijk. Ik bewonder veel schrijvers voor hun techniek, stijl en verbeeldingskracht maar nooit voor hun privé leven. Niet één auteur is ooit een idool voor me geweest. Ik heb altijd veel biografieën gelezen en ik leerde daarom al vroeg dat elke schrijver ook gewoon een mens is met een dagelijks leven vol banaliteiten en fouten. Sommigen waren klootzakken. Goede schrijvers als François Villon, Gerrit Achterberg en William S. Burroughs waren zelfs moordenaars! Veel schrijvers faalden om een gelukkig leven te vinden. Ik zoek altijd de balans tussen schrijven en geluk. Om te kunnen schrijven moet je natuurlijk ook mooie dingen opgeven maar je bent idioot als je je kansen op geluk verkwanselt.

Dichters die indruk op me maakten zijn onder anderen Hendrik Marsman (vooral in m’n puberteit), Charles Baudelaire, T.S. Eliot, Dante Alighieri, Rafael Alberti, Rainer Maria Rilke, Antonio Machado en Hans Favery.

9.- ¿Siente admiración por algún escritor? ¿Alguna vez has tenido un modelo a seguir? Oh, sí, por supuesto. Admiro a muchos escritores de su técnica, el estilo y la imaginación, pero nunca de su vida privada. No es un autor siempre ha sido un ídolo para mí. Siempre he leído un montón de biografías y por lo tanto he aprendido desde el principio que todo escritor es también simplemente un hombre con una vida cotidiana llena de banalidades y errores. Entre los buenos escritores como François Villon, Gerrit Achterberg y William S. Burroughs había incluso asesinos! Muchos escritores no pudieron encontrar una vida feliz. Siempre busco el equilibrio entre la escritura y la felicidad. Para escribir también da cosas buenas pero eres un idiota si dilapida sus posibilidades de felicidad.Los poetas que me impresionaron son otros Hendrik Marsman (sobre todo en la adolescencia), Charles Baudelaire, T.S. Eliot, Dante Alighieri, Rafael Alberti, Rainer Maria Rilke, Antonio Machado y Hans Favery.

10.-Wat vindt u van de nieuwe technologieën in de boekenwereld? Hoe meer technologieën hoe beter. Hoe meer technologieën hoe meer publicatiemogelijkheden voor auteurs. Het nadeel is dat de criteria van kwaliteit vervagen. Er wordt meer literatuur dan ooit gepubliceerd op alle mogelijke media. Daarom verwacht ik dat de rol van streng selecterende uitgevers weer veel belangrijker zal worden. Dat is onvermijdelijk. Mensen zoeken altijd houvast, normen.

10.- ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías en el mundo de los libros? Cuanta más tecnología, más oportunidades de publicación para los escritores. La desventaja es que los criterios de calidad van en decaída. Hay más de literatura que haya sido publicada en cualquier medio. Por lo tanto, espero que el papel de los editores seleccionan estrictamente va a ser mucho más importante. Eso es inevitable. Las personas siempre están buscando orientación. normas.

11.-Wat denkt u over E-book en papieren boeken ? Ik denk positief over allebei. Het is geweldig om honderden boeken in één klein apparaatje mee te kunnen nemen op reis. Ik heb altijd veel gereisd. Toch vind ik een papieren boek prettiger om te lezen, omdat ik gewend ben aan snel bladeren. Ik lees graag terug en vooruit. Wanneer ik een kritiek schrijf, is een papieren boek een vereiste. In elke kamer van mijn huis staan hoge boekenkasten. Die zijn me dierbaar. Er mag alleen een boek weg als er eentje bijkomt.

11.- ¿Qué piensa usted acerca de libros electrónicos y del libro en papel? Creo positivamente acerca de ambos. Es genial ser capaz de llevar cientos de libros en un pequeño dispositivo itinerante. Siempre he viajado mucho. Aun así, me parece un libro de papel agradable de leer, porque yo estoy acostumbrado a desplazarse rápidamente. Me encanta leer un lado a otro. Cuando escribo una crítica, un libro de papel es un requisito. En todas las habitaciones de mi casa hay estanterías altas. Esos son preciosas para mí. Solo hay un libro de inmediato si uno se añade.

12.- Welke projecten wilt u in de toekomst uitvoeren? Ik ben altijd met meerdere projecten tegelijk bezig, waarvan de meeste kleinere projecten zijn, opdrachten meestal. Ik ben rustig bezig aan een nieuwe poëziebundel van ruim 100 gedichten en ik wil graag een nieuwe roman schrijven. Samen met mijn vrouw Siti, die van Java komt, vertaal ik elke week steevast een Nederlands gedicht in het Indonesisch voor ons blog www.puisibelanda.blogspot.nl.

We vertalen werk van nu al meer dan 100 Nederlands en Vlaamse dichters. We hopen een grote bloemlezing van de Nederlandse poëzie te maken en die in Indonesië in twee talen te publiceren.

12.- ¿Qué proyectos a realizar en el futuro? Siempre estoy ocupado con varios proyectos, la mayoría de los cuales son los proyectos más pequeños, tareas normalmente. Estoy tranquilamente trabajando en un nuevo libro de poemas de más de 100 poemas y me gustaría escribir una nueva novela. Junto con mi esposa Siti, que viene de Java, traduzco cada semana invariablemente un poema holandés en Indonesia nuestro blog: www.puisibelanda.blogspot.nl.Traducimos obras de ya más de 100 poetas holandeses y flamencos. Esperamos hacer una importante antología de la poesía holandesa y publicar en dos idiomas en Indonesia.

13.-Hoe actief bent u met sociale netwerken? Netwerken zijn om verschillende redenen onmisbaar. Ik heb een groot netwerk maar ik gebruik bewust niet alle sociale media. Ik prefereer correspondentie via E-mail en persoonlijke ontmoetingen. Ik telefoneer weinig en gebruik Twitter en LinkedIn helemaal niet. Ik heb een grote website en 12 blogs, bijna allemaal literaire blogs. Ik ben een man van contrasten, ik kan gemakkelijk communiceren, ben graag tussen de mensen, geniet in grote steden maar ik kan ook prima lange tijd alleen zijn, op verlaten plaatsen leven.

13.- ¿Se le puede encontrar a través de las redes sociales? Las redes son indispensable por varias razones. Tengo una red grande, pero deliberadamente no uso ninguna de medios sociales. Yo prefiero la correspondencia por correo electrónico y reuniones personales. Me teléfono y poco uso de Twitter y LinkedIn absoluto. Tengo un gran sitio web y los blogs que son 12, casi todos blogs literarios. Soy un hombre de contrastes, que puede comunicarse fácilmente, como estar entre la gente, disfrutar en las grandes ciudades pero puedo también bien mucho tiempo solo, viviendo en lugares abandonados.

14.- Zijn uw boeken autobiografisch? Indirect altijd, direct vaak. Soms beschrijf ik voorvallen uit m’n leven, soms fantaseer ik alles. Omdat die fantasieën subjectief zijn, mag je ze autobiografisch noemen. Objectiviteit kun je wel suggereren maar bereik je nooit volledig. We zijn allemaal kinderen van de tijd en cultuur waarin we opgroeien. Ik vind het verschil tussen autobiografisch en fantasie niet belangrijk. Een boek moet niet op de eerste plaats echt gebeurd zijn, het moet goede literatuur vormen!

 14.- ¿Es su libro autobiográfico? Indirectamente siempre, a menudo directamente. A veces me describo incidentes de mi vida, a veces fantaseo todo. Debido a esas fantasías son subjetivas, puede llamar a ellos autobiográfica. Objetividad Usted podría sugerir, pero nunca llegar a su totalidad. Todos somos hijos de la época y la cultura en la que crecemos. Creo que la diferencia entre la fantasía y autobiográfico no es importante. Un libro no debe estar en el primer lugar que realmente sucedió, se debe proporcionar buena literatura!

15.- Worden uw boeken verspreid via Amazon ? Ja en ook nog via andere soortgelijke distributeurs als Bol.Com. De boekhandel wordt steeds minder belangrijk. Ik vind dat jammer omdat de goede boekhandels ook trefpunten zijn waar je mensen met dezelfde passie kunt ontmoeten. Veel boekwinkels gaan noodgedwongen producten verkopen die niet of zijdelings met literatuur te maken hebben, zoals cd’s, of een café erbij beginnen. Met dit laatste heb ik natuurlijk geen probleem. Boekwinkels en bibliotheken moeten altijd blijven!

15.- ¿Están sus libros distribuidos a través de Amazon? Sí, y también a través de otros distribuidores tales como Bol.Com. La librería es cada vez menos importante. Lo lamento porque las buenas librerías también son lugares donde se puede conocer gente con la misma pasión. Muchas librerías venderán necesariamente productos que no crean o indirectamente con la literatura, como CD o un café para iniciarlo. Con este último, no tengo ningún problema. Las librerías y las bibliotecas deben quedarse para siempre!

16.-Welk advies zou u geven aan jonge mensen die aan hun eerste boek werken en ervan dromen te publiceren ? Debuteer niet te vroeg, kies nooit voor het goedkope succes, richt je niet teveel op uiterlijkheden. Denk goed na wanneer kansen komen maar laat ook niet kansen verloren gaan. Zoek de balans tussen kansen benutten en innerlijke groei. Blijf dicht bij jezelf. Lees ‘Cartas a un joven poeta’ van Rainer Maria Rilke.

16.- ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están trabajando en su primer libro y el sueño de la publicación? No debutar demasiado temprano, no ir para el éxito económico, no se centran demasiado en las apariencias. Piense cuidadosamente si las oportunidades vienen pero no dejes que las oportunidades se pierdan. Encontrar el equilibrio entre la explotación de oportunidades y crecimiento interior. Permanecer fiel a ti mismo. Lea ” Cartas a poeta joven ONU ” Rainer Maria Rilke

17.-Welke zin uit een van uw boeken wilt u citeren? Ik kies een zin uit ‘Cathedra’, m’n laatste boek: Lame la sangre de los pies, las saboderas rodillas, y sé lo que no más eres el propósito por quién como hombre y mujer en ti se reconcilia. (uit het gedicht ‘El laberinto en la catedral de Amiens’). De vertaling is van Silvia Rubio Samper uit Cartagena, die in Bergen op Zoom woont. In mijn geboortestad wonen veel Spanjaarden en ook mensen uit Zuid-Amerika.

  1. – Cite una oración de sus libros… Elijo una frase de ” Cathedra “, mi último libro: Lame la sangre de los pies, las saboderas rodillas, y sé lo que no más eres el propósito por quién como hombre y mujer en ti se reconcilia. (Del poema ” El laberinto en la Catedral de Amiens”). La traducción es de Silvia Rubio Samper de Cartagena, que vive en Bergen op Zoom. En mi ciudad natal viven muchos españoles y personas de América del Sur

18.- Hoe ziet u Alquibla , www.alquiblaweb.com, als mogelijkheid om cultuur te verspreiden, iets toe te voegen ? Elk medium kan cultuur verspreiden, iets essentieels aan de wereld toevoegen, mensen kansen geven, vooral jonge mensen. Ik ben onder de indruk van de energie, het brede perspectief en de internationale nieuwsgierigheid van Alquibla. Ik vind de symbolische betekenis van de Arabische naam ‘al quibla’ even belangrijk als de spirituele betekenis.

Ik dank Alquibla voor de belangstelling en wens alle betrokkenen veel succes en vooral ook blijvend plezier met de activiteiten.

18.- ¿Cómo ve Alquibla, www.alquiblaweb.com, como una oportunidad para difundir la cultura? Cualquier medio puede difundir la cultura, algo esencial para agregar al mundo, dando oportunidades de las personas, especialmente los jóvenes. Estoy impresionado por la energía, la perspectiva amplia y curiosidad internacional de Alquibla. Creo que el significado simbólico del nombre árabe “al quibla ‘ tan importante como el significado espiritual.

Voor meer informatie: www.alberthagenaars.nl

Para más información: www.alberthagenaars.nl

ALGUNOS POEMAS

PEGASO

Llamaban mentiras a las alas que vi.
Ahora aprendo a soportar su burla,
a entender su incredulidad ante el milagro
recién descubierto en la sala de lectura

y que se negaban a creer. Volaban hacia mí,
sonaban las páginas rasgadas
como el crujido rotundo al desplegarse su ser
que, con las palabras, sería mío algún día.

A veces pienso que no quiero recorder
cómo me aferraba a su costado sudoroso,

cómo apretaba mi cara contra sus crines empadas

cuando me alzaba su aleteo nostálgico

sobre aquella lluvia de puños.

Traducción Juan M. Muñoz (Sevilla)

EL LABERINTO EN LA CATEDRAL DE AMIENS

Adéntrate, siguiendo los pasos de incontables

peregrinos, en las líneas rectas de mármol

que círculos quisieran convertirse

igual que los hombres la mujer que en ellos habita.

Por más ángulos que se tomen igualmente

ninguno conduce hacía un medio que medie

entre los números por traducir

pues todos muestran las fracciones de la vida.

Las fórmulas en las relaciones

conducen a la cuestión de si tu destino,

oculto en el rosetón negro escarlata

del geoglifo, justifica todos los medios.

Lame la sangre de los pies, las saboreadas

rodillas, y sé lo que ya no más eres

el propósito por quién como hombre

y mujer en ti se reconcilia.

Traducción Silvia Rubio Samper (Cartagena)

MAGDEBURGO

Campos tristes. Terreno cercado. En un tambaleo,

el tren se mueve a través de este paisaje

en el que el aire es succionado, separado de mí.

De pronto un recuerdo divide el viaje, abre

la esfera. Allí, entre los bordes de bronce,

mi boca anticipa su semblanza

y en una confusa imagen de hoces y estrellas,

cenizas, vapor y puentes oxidados

y brazos confiables, blancos y demacrados,

que se extienden hacia mí desde un fondo

de agua estancada, Magdeburgo, hundida

en su fondo de acerías deterioradas, pasa de largo.

Todavía, el pavoroso rostro en la ventana abre su boca

en un resistente no. No hay sonido, luego nuevamente

los acres yermos. Tierra prohibida. Tambaleo.

Traducción Edith Lomovasky – Goel (Argentina-Israel)

Alberto Hagenaars, naciỏ el 7 de abril de 1955 en Bergen op Zoom, una ciudad fronteriza en el sur de Holanda, iniciảlmente era un artista visual y dueño de una galeria de arte. Estudiaba Holandẻs y pasaba mucho tiempo en Francia. En 1980 se decidiỏ por la literatura.

Ademảs de poemas, romances y traducciones escribỉa tambiẻn receñas sobre literatura y artes plảsticas modernas para diferentes revistas y periodicos así como para la Biblioteca Nacional Holandesa. Siendo redactor de WEL, una editorial de poesías, se encontraba intensamente involucrado en la producciỏn de decenas de colecciones.

Varios de sus libros fueron traducidos al Alemản, Inglẻs, Francẻs e Indonesio. Ademas se le hicieron composiciones musicales al trabajo de Albert Hagenaars. Jan Walraven hizo un CD con mủsica para ỏrgano y piano basado en la collecciỏn ‘Linguisticum’. El mủsico americano Dirk Stromberg eligiỏ 18 poemas de ‘Tropendrift’ para elaborar en cd-doble con el mismo nombre en la cual predomina la mủsica electrỏnica. En este cd se escucharản los poemas en la traducciỏn inglesa de John Irons.

Alberto Hagenaars hizo muchos viajes, atraves de los Estados Unidos, Amẻrica Latina y sobre todo al Extremo Oriente. Durante los ủltimos años, en el verano, vivỉa y trabajaba en Indonesia, el paỉs natal de su esposa. Por eso sus temas mas importantes son: los viajes, relaciones interculturales, la alienaciỏn, el distanciamiento y el amor, el amor en todas sus aspectos y facetas. Sus obras mas importantes aparecen publicados por la editorial In de Knipscheer.

En el año 2007 recibiỏ el ‘Sakko-Prijs’, una destinciỏn por sus obras, este premio anualmente disponible es concedido por Tamoil Nederland BV.

 

 

Traducción: Manon Dekkers-Demey